Wet AVG

Qualified4U ICT Group en AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, zorgt in heel Europa voor uniforme regels op het gebied van gegevensbescherming. Deze verordening is van toepassing op bedrijven die zijn gevestigd in de EU en op multinationals die persoonlijke gegevens over individuen in de EU verwerken.

Hoewel veel van de beginselen voortbouwen op de huidige regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (2001), heeft de AVG een breder toepassingsgebied, meer normatieve voorschriften en aanzienlijke boetes. De AVG vereist bijvoorbeeld een hogere norm voor instemming voor het gebruik van sommige typen gegevens en bevat meer rechten voor individuen met betrekking tot toegang tot hun gegevens en het overdragen ervan.
Bij Qualified4U ICT Group BV zijn wij zeer bewust van onze verplichtingen omtrent gegevensverwerking en privacy. 

Qualified4U ICT Group BV en onze verplichtingen

Gegevensbescherming staat centraal binnen Qualified4U ICT Group BV. Meer informatie over gegevensverwerking en privacy is te lezen op de AVG pagina op onze website (www.qualified4u.eu). Op de website zal altijd de laatste versie beschikbaar zijn van onze privacy statement.

Contact

Voor al uw vragen inzake het privacybeleid van Qualified4U ICT Group BV kunt u contact met ons opnemen via info@qualified4u.eu of 070-2041005

Leeswijzer Privacy statement

Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

 1. Gegevens die Qualified4U ICT Group BV verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers

Voor de uitvoering van haar missie – het aanbieden van consultancy op het gebied van ICT- verwerkt Qualified4U ICT Group BV persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Qualified4U ICT Group BV beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Qualified4U ICT Group BV heeft verstrekt, te weten:
a) om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
b) om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
c) om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
d) om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
e) om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
f) om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Qualified4U ICT Group BV aanbiedingen te kunnen doen;
g) om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
h) om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.
U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Qualified4U ICT Group BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Qualified4U ICT Group BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Qualified4U ICT Group BV uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Qualified4U ICT Group BV uw profiel of CV, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen.
Qualified4U ICT Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 1. Gegevens die Qualified4U ICT Group BV verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die Qualified4U ICT Group BV van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
a) om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
b) om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
c) om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
d) om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
e) om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Qualified4U ICT Group BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Qualified4U ICT Group BV kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Qualified4U ICT Group BV kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Qualified4U ICT Group BV uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Qualified4U ICT Group BV uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.
Qualified4U ICT Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Qualified4U ICT Group BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Qualified4U ICT Group BV, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Qualified4U ICT Group BV kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Qualified4U ICT Group BV voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Qualified4U ICT Group BV zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.
Inzagerecht
U kunt ons op elk gewenst moment middels info@qualified4u.eudan wel per brief (Qualified4U ICT Group BV, t.a.v. Juridische Zaken, Lange Kleiweg 52-D, 2288 GK Rijswijk ZH) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Qualified4U ICT Group BV uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken op info@qualified4u.eudan wel per brief (Qualified4U ICT Group BV, t.a.v. Juridische Zaken, Lange Kleiweg 52-D, 2288 GK Rijswijk ZH) Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

Qualified4U ICT Group BV kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de Qualified4U ICT Group BV internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.

Versie 11 Mei 2018

General Data Protection Regulation (GDPR)

Qualified4U ICT Group BV and the new GDPR ruling.

The General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into effect on 25 May 2018, ensures uniform data protection rules throughout Europe. This regulation applies to companies located in the EU and to multinationals that process personal data about individuals in the EU. Although many of the principles build on the current rules of the Personal Data Protection Act (2001), the GDPR has a broader scope, more normative regulations and substantial fines. The GDPR, for example, requires a higher standard of consent for the use of some types of data and contains more rights for individuals with regard to access to their data and transfer. At Qualified ICT Group BV we are very aware of our obligations regarding data processing and privacy.

Qualified ICT Group BV and our obligations

Data protection is part of business process of Qualified ICT Group BV. More information about data processing and privacy can be found on the GDPR page on our website (www.qualified4u.eu) The latest version of our privacy statement will always be available on our website.

 Contact

For all your questions relating the GDPR rulings you can contact us by info@qualified4u.eu or +31 70-2041005

Guide

This privacy statement consists of two parts, the first of which only concerns freelancers and prospective temporary employees (section 1) and a second part that only concerns employees or representatives of (potential) clients, suppliers and other companies (section 2).

 1. Data of freelancers and prospective temporary employees processed by Qualified ICT Group BV

For the implementation of its mission – offering consultancy in the field of ICT – Qualified ICT Group BV processes personal data. The basic principle in the processing of your personal data is that you make this data available to Qualified ICT Group BV yourself, from your own free will, and only for the purpose for which you provided them to Qualified ICT Group BV, namely:
a) to comply with the applicable laws and regulations;
b) to enter into and maintain a temporary employer/employee relationship or client/contractor relationship with you and keep staff, financial, working hours, absentee and/or salary records for this, or to enter into and maintain a relationship aimed at the acquisition/implementation of assignments and keep (financial) records for this;
c) to assess your suitability for a certain job or assignment, record your availability and bring you into contact with, or introduce you to one or more (prospective) clients;
d) to be able to conclude agreements with you, our client(s) and implement these and fulfil our commitments;
e) to comply with our reintegration commitments with respect to temporary employees;
f) to inform you of our service, other activities and/or professional information (e.g. through email, newsletters, corporate magazines and professional literature) and to be able to make you offers on behalf of Qualified ICT Group BV;
g) to generate management information, carry out market analyses (internal and external) controls and audits and promote and maintain corporate safety; to have, if applicable, an external party check the validity of the ID you provided and/or have a screening carried out.
You make your personal data available by sending your resume and the other required data by email or another medium.
Your personal data is handled with care and protected in conformity with the Personal Data Protection Act and its successor, the General Data Protection Regulation.
Qualified ICT Group BV processes the following data, among others: name and address, email address, telephone number, contact details, nationality, date and place of birth, gender, marital status, resume, bank account number, policy or client number of health insurer, education and training data, (copies of) certificates, references, (copy of) pass photo, (copy of) ID, social security number, (copy of) work permit and (copy of) residence permit.
Qualified4U ICT Group BV can pass on your personal data to its (prospective) clients, suppliers (e.g. educational institutes, subcontractors and to companies and/or persons it has brought in to perform specific tasks (including processors). In addition, Qualified ICT Group BV can pass on your data to third parties if it is entitled or obliged to do so in accordance with the applicable laws and regulations or a court order or sentence, or has received your permission to do so. Furthermore, after receiving your permission Qualified ICT Group BV can place your profile or resume, in a private section of its website(s) and customer portals, possibly in anonymised form.
Qualified ICT Group BV will not keep your personal data longer than necessary for the purposes for which this data was collected and will comply with the existing laws and regulations in this.

 1. Data Qualified ICT Group BV processes of employees or representatives of (prospective) clients, suppliers or other companies

Personal data received by Qualified ICT Group BV from employees or representatives of (prospective) clients, suppliers sellers and other companies or institutes, will be sued for the following purposes:
a) to allow you to use our services and/or allow us to use your services;
b) to enter into and maintain a business relationship with you;
c) to agree on assignments and/or carry them out or have them carried out;
d) to inform you on our services and other activities (e.g. through email, newsletters and corporate magazines) and be able to make you offers;

 1. e) to be able to comply with applicable laws and regulations.
  Qualified ICT Group BV processes the following data, among others: (business) name and address, place of residence/establishment, data of birth (optional, namely if provided), email address, data on the maintenance of the relationship, job and contact data.
  Qualified ICT Group BV can pass on the personal data of employees and representatives of (prospective) business relations to others if this is important for the implementation of its service. Qualified ICT Group BV can also pass on your data to applicants/candidates and employees, suppliers (e.g. educational institutes), audit institutes, governmental institutes, subcontractors and to companies it has brought in to carry out specific tasks (including processors). Furthermore, Qualified ICT Group BV can pass on your data to others if it is entitled or obliged to do so in accordance with laws and regulations, a court order or sentence or if it has received permission from you. Furthermore, after receiving your permission Qualified ICT Group BV can place your company profile or vacancies of your enterprise on its website, possibly in anonymised form, and/or make them public.
  Qualified ICT Group BV will not keep your personal data longer than is necessary for the purposes for which this data was collected, and will comply with the applicable laws and regulations in this.
  Protection
  Qualified ICT Group BV does the utmost to take appropriate organizational and technical measures to protect your personal data against unlawful processing and/or loss. Employees of Qualified ICT Group BV who have access to your personal data, are obliged to observe complete secrecy.
  Despite our safety measures it may occur that third parties succeed in bypassing the measures mentioned and/or use your personal data for improper purposes. Qualified ICT Group BV cannot be held liable for this in any way.

Liability
Liability of Qualified ICT Group BV for indirect damages, including consequential damage and loss of income, is precluded in all cases. Furthermore, any liability is limited to an amount of € 1,000 maximum per event and € 10,000 per calendar year. Qualified ICT Group BV’s liability shall in any case never amount to more than what is covered and paid by its insurance company in the case concerned.

Right of access
You can request by info@qualified4u.euas well by letter (Qualified ICT Group BV, t.a.v. Legal Departement, Lange Kleiweg 52-D, 2288 GK Rijswijk ZH) at any time to indicate what data they are processing of you. In addition, you can request anytime, following the procedure described above, to add to, improve or remove your data. We try to respond to your request within 1 (one) month after receiving your request.

Questions, remarks and complaints
If you have any questions, remarks or complaints regarding this Privacy Statement or the way Qualified ICT Group BV records, uses and processes your data, please make them known by email to info@qualified4u.euas well by letter (Qualified ICT Group BV, att: Legal Departement, Lange Kleiweg 52-D, 2288 GK Rijswijk ZH). We try to respond to your question, remark or complaint within 1 (one) month after receipt.

Adjusting Privacy Statement
Qualified ICT Group BV can adjust its Privacy Statement. The latest and most up-to-date version of its Privacy Statement can always be consulted on the Qualified ICT Group BV website.

Acceptance of Privacy Statement
By accepting the aforementioned privacy statement you explicitly and unambiguously accept all provisions of this privacy statement until written cancellation.

This version is a translation of Dutch Version 11 May 2018, in situations of doubt or other the Dutch version will always prevail above the English version.

 

Qualified4u ICT Group B.V.
Rotterdamseweg 64
2289 AG Rijswijk

T : 070 204 1005
Info@qualified4u.eu